Friday, 30 October 2015

All states


The above article will be applicable to all states like andhra pradesh(ap) , Arunachal pradesh(ar) , Assam(as) , chhatisgarh(ct) , goa(ga) , gujarat(gj) , Bihar(br) , haryana(hr) , Himachal pradesh(hp) , jammu and kashmir (jk) , jharkhand(jh) , Karnataka(ka) , kerala(kl) , Madhya pradesh (mp) , maharashtra(mh) , manipur(mn) , mehgalaya(ml) , mizoram(mz) , nagaland(nl) , odisha(or) , punjab(pb) , rajasthan(rj) , sikkim(sk) , Tamil nadu(tn), Telangana(tg) , tripura(tr) , Uttar pradesh(up) , uttarkhand(ut) , west bengal(wb) , delhi(dl), 

Cities : Delhi(dl) , Hyderabad , akola , amravati , aurangabad , bangalore , bhopal(bpl) ,bengali , west bengal(wb) , barti , belapur , dhule , kolkata , chennai , mumbai , pune , ghaziabad , kolhapur ,konkam bhavan , latur , nashik , nagpur division , rangareddy , ranchi , ratnagiri, raigad , sangli , warangal , agra , upsc , chandrapur , dhule , kanpur , solapur , thane, gurgon, jalandhar, kolkata, jamnagar, jamshedpur, karvy, kottayam, kollam, kyc, kochi, ahmedabad,patna,chandigarh, shimla, srinagar, ranchi, bangalore, thiruvananth, bhopal , maharashtra, shilong, aizwal, kohima, bhubaneswar, chandigarh, jaipur, gangtok, chennai, hyderabad, agartala, lucknow.